Pam dysgu Cymraeg?

 • Mae dros 500,000 o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru, gwlad sydd ynghŷd â’r Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ffurfio’r Deyrnas Unedig.
 • Cymraeg yw un o’r ieithoedd hynaf yn Ewrop ac mae’n dyddio’n ôl tua 4,000 o flynyddoedd ac yn rhan hanfodol o hunaniaeth ddiwylliannol
 • Mae gan Gymru ei sianel deledu Cymraeg ei hun o’r enw S4C yn ogystal â gorsaf radio Cymraeg o’r enw BBC Radio Cymru. Ym maes addysg, mae’n orfodol i astudio Cymraeg hyd at 16 oed ac felly mae plant Cymru yn astudio Cymraeg am 12 mlynedd. Mae’r Gymraeg ym mhob man … hyd yn oed yn Ne America!
 • Cyrhaeddodd y Cymry Batagonia, yr Ariannin ym 1865. Mudodd y Cymry er mwyn diogelu eu diwylliant brodorol Cymreig a oedd yn eu barn nhw, o dan fygythiad y Saesneg yng Nghymru.  Amcangyfrifir bod 5000 o bobl yn siarad Cymraeg ym Mhatagonia heddiw ac mae athrawon yn cael eu hanfon yno yn flynyddol i addysgu Cymraeg a hyfforddi tiwtoriaid lleol. Gwnaeth y gwladfawyr  yn sicr gyflawni eu breuddwyd o greu
  “Cymru fach y tu allan i Gymru”.

Sut gall siarad Cymraeg eich helpu chi?

Mae’r Gymraeg yn tyfu ac mae galw mawr amdano.  Mae’n rhaid i bob sefydliad yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg a’r Saesneg a mae’r gallu i siarad Cymraeg yn gaffaeliad i unrhyw gwmni sydd am agor ei drysau i wledydd Saesneg eu hiaith.

 • Os yw eich plant neu’ch wyrion yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol, na hoffech chi fod yn gallu siarad Cymraeg i helpu gyda gwaith cartref?
 • Profwch ddiwylliant Cymreig go iawn a dysgwch Gymraeg gyda siaradwraig frodorol!

Pam dewis fi fel eich tiwtor?

 • Rwy’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg ac wedi bod yn athrawes ieithoedd yn y DU am dros 15 mlynedd, yn gweithio fel Pennaeth Ieithoedd gan fwyaf ac yn dysgu oedolion a phobl ifanc. Yr wyf yn addysgwraig gymwys a phrofiadol iawn a’n gymywysiedig i ddysgu Saesneg ar gyfer y byd busnes. Mae gen i hefyd enw da am sicrhau canlyniadau arbennig.  Ar ben hynny, ‘rwy’n olygydd a’n brawfddarllenwr. Gyda mi, ‘rydych mewn dwylo diogel!
 • Mae Cymraeg yn bersonol iawn i mi gan mai yn yr iaith yma y cefais i fy magu ac mae’n ffurfio rhan bwysig o fy hunaniaeth. Fy enw morwynol oedd Evans, sy’n gyfenw traddodiadol Gymreig.  Cefais fy magu ym mhentref Llanddarog, yn Sir Gaerfyrddin, lle mae’r Gymraeg yn cael ei siarad yn naturiol fel rhan o fywyd bob dydd.

‘Rwyf am i chi fod yn llwyddiannus!

Trwy dynnu ar fy mhrofiad dysgu eang, ‘rwy’n teilwro fy ngwersi ar gyfer eich gofynion chi a’n gwneud y dysgu yn atyniadol a’n ddifyr. Yr un mor bwysig yw’r ffaith fy mod i yn gyfeillgar a’n amyneddgar ac yn awyddus i chi lwyddo!

Sut ‘rwy’n mynd ati i ddysgu ieithoedd 

Mae fy ngwersi yn ffocysu ar y sgiliau craidd sy’n berthnasol i unrhyw iaith, hynny yw: siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu.  Rhoddir pwyslais hefyd ar y ramadeg a ddefnyddir ym mhob un o’r sgiliau craidd yma.  Nid wyf i yn gwastraffu amser ar ddysgu deunydd dibwrpas.

‘Rwyf hefyd yn darparu deunydd dysgu o ansawdd uchel iawn yn mhob gwers ynghŷd â rhoi crynodeb a recordiad ar ddiwedd pob gwers i chi gael adolygu.   Mae gen i brofiad o ddysgu bob cenedl dan haul, o bob lefel ac o bob oed.

Profiad dysgu

 • Dros 15 mlynedd o brofiad dysgu mewn ysgolion uwchradd yn y DU, gan gynnwys ysgolion preifat, 13 mlynedd fel Pennaeth Ieithoedd.
 • 3 mlynedd o ddysgu ar-lein
 • Arholwr TGAU ar gyfer bwrdd arholi AQA
 • Yn gyfarwydd â dysgu pob bwrdd arholi yn y DU
 • Profiad dysgu iaith ar gyfer y byd busnes

Cymwysterau

 • MA mewn Cyfieithu (Sbaeneg ac Almaeneg), Prifysgol Abertawe
 • BA Ieithoedd Ewropeaidd (Almaeneg, Sbaeneg ac Eidaleg), Prifysgol Aberystwyth
 • TAR mewn Ieithoedd Ewropeaidd (oed 11-18), Prifysgol Exeter
 • CELTA (Tystysgrif Dysgu Saesneg i Oedolion), Prifysgol Caergrawnt
 • Tystysgrif Dysgu Saesneg ar gyfer y Byd Busnes, International House, Llundain
 • Golygydd a phrawfddarllenwr cymwysiedig

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Yr wyf yn cynnig gwersi Cymraeg sydd wedi eu telwra i gwmnïau ac unigolion trwy Skype (cysylltwch â mi am fwy o wybodaeth). Yr wyf yn hapus i gynnig sgwrs 1-1 rhad ac am ddim dros Skype i drafod sut i gyrraedd eich nod yn gyflym. Dan fy arweiniad, gallwn ganolbwyntio ar eich anghenion unigol eich hun – gwyliau, busnes, pleser neu arholiadau.

Os oes angen hyfforddiant ar gyfer chwech neu fwy o bobl, gall arbed amser ac arian i redeg cwrs yn fewnol neu fel galwad cynadledda.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â mi am sgwrs rhad ac am ddim.