Pam dysgu Almaeneg?

 • Almaeneg yw’r iaith frodorol a siaredir fwyaf yn Ewrop.
 • Mae’r Almaen yn bŵer economaidd a gwleidyddol pwysig iawn yn Ewrop ac yn cyfrannu mwy nag unrhyw wlad arall i gyllideb yr UE.
 • Os yw Almaeneg mor anodd â hynny, pam ei bod hi’n rhwydd i ddyfalu ystyr y geiriau canlynol? Haus, Garten, Butter, Jacke, Nase, Adresse, Schule, Hobby, Tennis, Student, Sport, Bier, Party, Universität, Fußball.
 • Mae Almaenwyr wedi cyfrannu at bob math o feysydd dros y blynyddoedd. Faint o’r enwau adnabyddus yma yr ydych yn adnabod? Schumacher, Siemens, Beethoven, Daimler-Benz, Braun, Einstein, Luther, Lidl ac Aldi.
 • Mae’r Almaen yn un o bartneriaid masnachu mwyaf y DU.
 • Almaeneg yw’r ail iaith fwyaf cyffredin a ddefnyddir mewn cyhoeddiadau gwyddonol. Mae 40% o Americanwyr a 70% o Bwyliaid yn cael eu hargymell i ddysgu Almaeneg ar gyfer gwyddoniaeth.

 

Sut gall Almaeneg eich helpu chi?

 • Mae angen cynyddol am siaradwyr Almaeneg mewn cwmnïoedd ym Mhrydain. Mae cwmnïau Prydeinig yn awr yn rhoi hyfforddiant helaeth mewn Almaeneg i’w gweithwyr gan fod Almaeneg yn cael ei ddysgu mewn cyn lleied o ysgolion.
 • Almaeneg yw iaith Goethe, Kafka, Mozart, Bach a Beethoven. Trwy siarad Almaeneg, gallwch ddarllen a / neu wrando ar eu gweithiau yn yr iaith wreiddiol.
 • Bydd Almaeneg yn agor mwy o gyfleoedd gwaith i chi yn yr Almaen neu gyda chwmnïau sy’n gweithio’n agos gyda’r Almaen.
 • Bydd siarad Almaeneg hefyd yn eich galluogi i gyfathrebu mewn gwledydd ar wahân i’r rhai sy’n siarad Almaeneg, yn enwedig yn Nwyrain Ewrop.

Pam dewis fi fel eich tiwtor?

 • Rwy’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg ac wedi bod yn athrawes ieithoedd am dros 18 mlynedd, yn gweithio fel Pennaeth Ieithoedd gan fwyaf ac yn dysgu oedolion a phobl ifanc. Yr wyf yn addysgwraig gymwys a phrofiadol iawn a’n gymywysiedig i ddysgu Saesneg ar gyfer y byd busnes. Mae gen i hefyd enw da am sicrhau canlyniadau arbennig.  Ar ben hynny, ‘rwy’n olygydd a’n brawfddarllenwr. Gyda mi, ‘rydych mewn dwylo diogel!
 • Dechreuais ddysgu Almaeneg yn 11 oed a syrthiais mewn cariad ar unwaith gyda’r iaith. Er nad oes gan yr Almaeneg yr un apêl rhamantus â’r Sbaeneg, mae’n iaith llawn rheolau a rhesymeg. Mae ‘na harddwch yn yr holl daclusrwydd yma.  Yr Almaen yw cartref y rhan fwyaf o’r mawrion clasurol megis Bach, Mozart, Beethoven a gwyddonwyr fel Einstein.  Byddwch chi byth yn rhedeg allan o lyfrau Almaeneg i’w darllen – Goethe, Brodyr Grimm ac ati.  ‘Roedd fy nghyfnod yn astudio Almaeneg ym Mhrifysgol Heidelberg yn un o amseroedd gorau fy mywyd ac mae gen i lawer o atgofion melys o fyw ac ymdrochi’n gyfangwbl yn yr iaith.

‘Rwyf am i chi fod yn llwyddiannus!

Trwy dynnu ar fy mhrofiad dysgu eang, ‘rwy’n teilwro fy ngwersi ar gyfer eich gofynion chi a’n gwneud y dysgu yn atyniadol a’n ddifyr. Yr un mor bwysig yw’r ffaith fy mod i yn gyfeillgar a’n amyneddgar ac yn awyddus i chi lwyddo!

Sut ‘rwy’n mynd ati i ddysgu ieithoedd 

Mae fy ngwersi yn ffocysu ar y sgiliau craidd sy’n berthnasol i unrhyw iaith, hynny yw: siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu.  Rhoddir pwyslais hefyd ar y ramadeg a ddefnyddir ym mhob un o’r sgiliau craidd yma.  Nid wyf i yn gwastraffu amser ar ddysgu deunydd dibwrpas.

‘Rwyf hefyd yn darparu deunydd dysgu o ansawdd uchel iawn yn mhob gwers ynghŷd â rhoi crynodeb a recordiad ar ddiwedd pob gwers i chi gael adolygu.   Mae gen i brofiad o ddysgu bob cenedl dan haul, o bob lefel ac o bob oed.

Profiad dysgu

 • Dros 18 mlynedd o brofiad dysgu mewn ysgolion uwchradd, gan gynnwys ysgolion preifat, 13 mlynedd fel Pennaeth Ieithoedd.
 • 3 mlynedd o ddysgu ar-lein
 • Arholwr TGAU ar gyfer bwrdd arholi AQA
 • Yn gyfarwydd â dysgu pob bwrdd arholi yn y DU
 • Profiad dysgu iaith ar gyfer y byd busnes

Cymwysterau

 • MA mewn Cyfieithu (Sbaeneg ac Almaeneg)
 • BA Ieithoedd Ewropeaidd (Almaeneg, Sbaeneg ac Eidaleg)
 • TAR mewn Ieithoedd Ewropeaidd (oed 11-18)
 • CELTA (Tystysgrif Dysgu Saesneg i Oedolion)
 • Cert IBET (Tystysgrif Dysgu Saesneg ar Gyfer y Gweithle)
 • Golygydd a phrawfddarllenwr cymwysiedig

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Yr wyf yn cynnig gwersi Almaeneg sydd wedi eu telwra i gwmnïau ac unigolion trwy Skype neu Zoom (cysylltwch â mi am fwy o wybodaeth). Yr wyf yn hapus i gynnig sgwrs 1-1 rhad ac am ddim dros Skype neu Zoom i drafod sut i gyrraedd eich nod yn gyflym. Dan fy arweiniad, gallwn ganolbwyntio ar eich anghenion unigol eich hun – gwyliau, busnes, pleser neu arholiadau.

Os oes angen hyfforddiant ar gyfer chwech neu fwy o bobl, gall arbed amser ac arian i redeg cwrs yn fewnol neu fel galwad cynadledda.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â mi am sgwrs rhad ac am ddim.