Pam dysgu Sbaeneg?

 • Mae gallu siarad Sbaeneg yn eich galluogi i gyfathrebu â 1/3 biliwn o siaradwyr o amgylch y byd! Sbaeneg yw iaith gryfaf y gwledydd canlynol: Sbaen, yr Unol Daleithiau, Ynysoedd y Philipinau, Venezuela, Guatemala, Honduras, yr Ariannin, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Periw, Mecsico, Cuba, Gweriniaeth Dominica, Puerto Rico, Panama, Colombia, Bolivia, Paraguay ac Uruguay.
 • Mae gallu siarad Sbaeneg yn eich gwneud yn fwy apelgar i gyflogwyr. Yn wir, Sbaeneg ac nid Almaeneg yw’r iaith fusnes mwyaf pwysig. Mae nifer o gwmnïau Prydeinig bellach wedi eu prynu gan rai Sbaeneg – mae Telefonica wedi cymryd dros O2, mae Santander wedi cymryd drosodd Abbey ac Iberia wedi uno gyda BA.
 • Os ydych yn breuddwydio am wyliau mewn man heulog ac egsotig, mae nifer o wledydd Sbaeneg eu hiaith yn ateb eich gofynion yn berffaith – Cuba, Mecsico, Tenerife, Gweriniaeth Dominica a mwy.
 • Trwy siarad Sbaeneg, ni fyddwch yn cael eu gorfodi i gyfyngi eich hun i gyrchfannau twristiaeth poblogaidd lle mae pawb yn siarad Saesneg. Os ydych am archwilio’r ardal a dod i adnabod y bobl leol, mae angen i chi siarad yr iaith. Mae hyd yn oed pethau syml, fel darllen bwydlenni neu brynu tocyn bws yn gofyn am rywfaint o ymwybyddiaeth o’r iaith. Mae’r mwyafrif helaeth o bobl yn Sbaen wir yn gwerthfawrogi eich ymdrechion i siarad eu hiaith a chewch eich croesawu mewn ffordd na fyddai’n digwydd pe baech yn siarad Saesneg yn unig.
 • Mae diwylliant Sbaen ac America Ladin yn gwneud ei farc yn gynyddol yn y cyfryngau, y byd ffilmiau, chwaraeon a cherddoriaeth e.e. Ricky Marin, Lionel Messi, Pénelope Cruz, Javier Bardem, Enrique Iglesias a mwy.

Sut y bydd Sbaeneg yn eich helpu chi?

 • Os ydych chi’n ystyried symud i Sbaen neu brynu ail gartref yno, oni fyddech chi’n hoffi gallu cyfathrebu â phobl leol yn eu hiaith eu hunain? Efallai y bydd rhaid i chi os oes angen i chi weld meddyg, ffonio plymwr, trefnu apwyntiad gwallt neu brynu bwyd yn y farchnad!
 • Mae galw cynyddol am siaradwyr Sbaeneg. Mae gallu siarad Sbaeneg yn ased i unrhyw gwmni a bydd yn agor mwy o ddrysau.
 • Mae’n eich galluogi i fynd allan a dod o hyd i wwledydd sy’n siarad Sbaeneg ac i ddysgu mwy am eu diwylliant diddorol yn ogystal â mwynhau bwyd a gwin blasus!

Pam dewis fi fel eich tiwtor?

 • Rwy’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg ac wedi bod yn athrawes ieithoedd am dros 18 mlynedd, yn gweithio fel Pennaeth Ieithoedd gan fwyaf ac yn dysgu oedolion a phobl ifanc. Yr wyf yn addysgwraig gymwys a phrofiadol iawn a’n gymywysiedig i ddysgu ieithoedd ar gyfer y byd busnes. Mae gen i hefyd enw da am sicrhau canlyniadau arbennig.  Ar ben hynny, ‘rwy’n olygydd a’n brawfddarllenwr. Gyda mi, ‘rydych mewn dwylo diogel!
 • Mae Sbaeneg yn iaith hynod atyniadol. Mae’n rhamantus a’n angerddol a does dim rhaid i chi fod yn fardd i greu sain farddonol.  Mae gan eiriau Sbaeneg ymrwymiad gwirioneddol i emosiwnmi vida (fy mywyd), mi alma (fy enaid) a mi corazón (fy nghalon) – mae rhain i gyd yn dermau o anwyldeb sy’n swnio braidd dros-ben-llestri i ni! Mae Sbaeneg yn iaith fyd-eang a anwyd yn Sbaen ac a gyflwynwyd i’r Amerig gan Christopher Columbus. ‘Rwyf wrth fy modd yn teithio i Sbaen ac siarad Sbaeneg, a threuliais gryn dipyn o amser yn astudio’r iaith yn Salamanca sydd â’r brifysgol hynaf yn Sbaen.

‘Rwyf am i chi fod yn llwyddiannus!

Trwy dynnu ar fy mhrofiad dysgu eang, ‘rwy’n teilwro fy ngwersi ar gyfer eich gofynion chi a’n gwneud y dysgu yn atyniadol a’n ddifyr. Yr un mor bwysig yw’r ffaith fy mod i yn gyfeillgar a’n amyneddgar ac yn awyddus i chi lwyddo!

Sut ‘rwy’n mynd ati i ddysgu ieithoedd

Mae fy ngwersi yn ffocysu ar y sgiliau craidd sy’n berthnasol i unrhyw iaith, hynny yw: siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu.  Rhoddir pwyslais hefyd ar y ramadeg a ddefnyddir ym mhob un o’r sgiliau craidd yma.  Nid wyf i yn gwastraffu amser ar ddysgu deunydd dibwrpas.

‘Rwyf hefyd yn darparu deunydd dysgu o ansawdd uchel iawn yn mhob gwers ynghŷd â rhoi crynodeb a recordiad ar ddiwedd pob gwers i chi gael adolygu.   Mae gen i brofiad o ddysgu bob cenedl dan haul, o bob lefel ac o bob oed.

Profiad dysgu

 • Dros 18 mlynedd o brofiad dysgu mewn ysgolion uwchradd, gan gynnwys ysgolion preifat, 13 mlynedd fel Pennaeth Ieithoedd.
 • 3 mlynedd o ddysgu ar-lein
 • Arholwr TGAU ar gyfer bwrdd arholi AQA
 • Yn gyfarwydd â dysgu pob bwrdd arholi yn y DU
 • Profiad dysgu iaith ar gyfer y byd busnes

Cymwysterau

 • MA mewn Cyfieithu (Sbaeneg ac Almaeneg)
 • BA Ieithoedd Ewropeaidd (Almaeneg, Sbaeneg ac Eidaleg)
 • TAR mewn Ieithoedd Ewropeaidd (oed 11-18)
 • CELTA (Tystysgrif Dysgu Saesneg i Oedolion)
 • Cert IBET (Tystysgrif Dysgu Saesneg ar Gyfer y Gweithle)
 • Golygydd a phrawfddarllenwr cymwysiedig

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Yr wyf yn cynnig gwersi Sbaeneg sydd wedi eu telwra i gwmnïau ac unigolion trwy Skype neu Zoom (cysylltwch â mi am fwy o wybodaeth). Yr wyf yn hapus i gynnig sgwrs 1-1 rhad ac am ddim dros Skype neu Zoom i drafod sut i gyrraedd eich nod yn gyflym. Dan fy arweiniad, gallwn ganolbwyntio ar eich anghenion unigol eich hun – gwyliau, busnes, pleser neu arholiadau.

Os oes angen hyfforddiant ar gyfer chwech neu fwy o bobl, gall arbed amser ac arian i redeg cwrs yn fewnol neu fel galwad cynadledda.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â mi am sgwrs rhad ac am ddim.