Pam dysgu Saesneg?  Beth yw’r manteision?

 • Siaredir Saesneg mewn mwy o wledydd nag unrhyw iaith arall a hon yw ail iaith nifer o wledydd y byd.
 • Mae cwmnïau sy’n cael llawer o sylw rhyngwladol, megis y diwydiant ffilm, cwmnïau awyrennau, banciau a thwristiaeth, yn defnyddio Saesneg fel eu hiaith swyddogol.
 • Os ydych yn mynd i ymdrechu i ddysgu un iaith, dysgwch Saesneg! Bydd werth bob ceiniog!

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

 • Saesneg yw’r iaith fusnes fwya dominyddol a fe’ch gwnaiff yn llawer mwy cyflogadwy mewn bron bob gwlad yn y byd.
 • Bydd Saesneg yn galluogi eich cwmni i gystadlu yn y farchnad fyd-eang ac i wneud partneriaethau busnes ar draws y byd. Gwneir busnes rhyngwladol trwy gyfrwng y Saesneg ac mae busnes y dyddiau yma yn rhyngwladol!
 • Os ydych yn fyfyriwr, bydd yn rhoi mynediad i chi i brifysgolion gorau’r byd (Caergrawnt, Rhydychen, Harvard ac ati).
 • Mae mwy o gyfleoedd gwaith – gallech weithio yn Awstralia, Seland Newydd, y DU, yr Unol Daleithiau … mae drysau’r byd ar agor i chi!
 • Mae mwy o wybodaeth ar gael i chi, wedi’r cyfan, mae 55% o’r rhyngrwyd yn Saesneg.
Tanysgrifiwch i ddysgu Saesneg

Pam dewis fi fel eich tiwtor?

 • Rwy’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg ac wedi bod yn athrawes ieithoedd yn y DU, Kazakhstan a Tseina am dros 18 mlynedd, yn gweithio fel Pennaeth Ieithoedd gan fwyaf ac yn dysgu oedolion a phobl ifanc.
 • Yr wyf yn addysgwraig gymwys a phrofiadol iawn a’n gymwysiedig i ddysgu Saesneg ar gyfer y byd busnes. Mae gen i hefyd enw da am sicrhau canlyniadau arbennig.
 • Ar ben hynny, ‘rwy’n olygydd a’n brawfddarllenwr Gyda mi, ‘rydych mewn dwylo diogel!

Mae fy mhrofiad fel rheolwr am dros 10 mlynedd yn golygu fy mod yn gallu deall yn iawn sut i wneud yr argraff cywir mewn cyfweliad, sut i ysgrifennu llythyr cais perffaith, sut i roi sglein ar eich CV, sut i greu cyflwyniad trawiadol, sut i gyd-drafod a difyrru cleientiaid … mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

‘Rwyf am i chi fod yn llwyddiannus!

Trwy dynnu ar fy mhrofiad dysgu eang, ‘rwy’n teilwro fy ngwersi ar gyfer eich gofynion chi a’n gwneud y dysgu yn atyniadol a’n ddifyr. Yr un mor bwysig yw’r ffaith fy mod i yn gyfeillgar a’n amyneddgar ac yn awyddus i chi lwyddo!

Sut ‘rwy’n mynd ati i ddysgu ieithoedd

Mae fy ngwersi yn ffocysu ar y sgiliau craidd sy’n berthnasol i unrhyw iaith, hynny yw: siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu.  Rhoddir pwyslais hefyd ar y ramadeg a ddefnyddir ym mhob un o’r sgiliau craidd yma.  Nid wyf i yn gwastraffu amser ar ddysgu deunydd dibwrpas.

‘Rwyf hefyd yn darparu deunydd dysgu o ansawdd uchel iawn yn mhob gwers ynghŷd â rhoi crynodeb a recordiad ar ddiwedd pob gwers i chi gael adolygu.   Mae gen i brofiad o ddysgu bob cenedl dan haul, o bob lefel ac o bob oed.

Profiad dysgu

 • Dros 18 mlynedd o brofiad dysgu mewn ysgolion uwchradd yn y DU, Kazakhstan a Tseina, gan gynnwys ysgolion preifat, 13 mlynedd fel Pennaeth Ieithoedd
 • 3 mlynedd o ddysgu ar-lein
 • Arholwr TGAU ar gyfer bwrdd arholi AQA
 • Yn gyfarwydd â dysgu pob bwrdd arholi yn y DU
 • Profiad dysgu iaith ar gyfer y byd busnes
 • Aelod o IATEFL

Cymwysterau

 • MA mewn Cyfieithu (Sbaeneg ac Almaeneg)
 • BA Ieithoedd Ewropeaidd (Almaeneg, Sbaeneg ac Eidaleg)
 • TAR mewn Ieithoedd Ewropeaidd (oed 11-18)
 • CELTA (Tystysgrif Dysgu Saesneg i Oedolion)
 • Cert IBET (Tystysgrif Dysgu Saesneg ar Gyfer y Gweithle)

Sut fydd y gwersi yn gweithio?

 • Unwaith i chi ddewis eich cwrs, byddaf yn cynnig ymgynghoriad 1-1 am ddim dros Skype neu Zoom i chi, er mwyn trafod eich nod.  Dan fy arweiniad, byddwn yn canolbwyntio ar eich anghenion personol chi eich hun.
 • Os ydych angen hyfforddiant ar gyfer chwech neu fwy o bobl, gallwch arbed amser ac arian trwy redeg y cwrs yn fewnol neu fel galwad cynadledda. Gallaf hefyd deilwra’r cyrsiau sydd ar gael ar eich cyfer neu ddylunio un newydd sbon i gwrdd â’ch amcanion. Gall hyn gael ei ddarparu mewn lleoliad o’ch dewis, unrhyw le yn y byd.
 • Ar ddiwedd eich cwrs, yr wyf ar gael i’ch helpu trwy gynnig hyfforddiant pellach.

Er mwyn helpu i wella eich Saesneg tu allan i’r gwersi, tanysgrifwch i’m blog Saesneg wythnosol. Mae hwn ar gael i chi yn rhad ac am ddim p’un ai’ch bod yn  dilyn cwrs gyda mi neu beidio. Bob wythnos, byddaf yn ysgrifennu am ystod eang o bynciau, a fydd yn eich helpu i gyfoethogi eich geirfa a’n eich galluogi i ddysgu mwy am fywyd a diwylliant yn y DU.  Bydd pob rhifyn yn dysgu geirfa a gramadeg newydd i chi trwy destunau diddorol megis teithio, bwyd, ffilm, llenyddiaeth a mwy. Gallwch hefyd fy nilyn ar Facebook a Twitter i gael awgrymiadau ar sut i wella eich Saesneg a gweld fideos.

Tanysgrifwch i’m blog a dechreuwch wella eich Saesneg yn syth!